(08) 62.932.592
 
In hình lên ly sứ đặt làm huy hiệu